Actualitatea Timisoara

Asigurare răspundere civilă pentru Erori sau Omisiuni din activitatea profesională

Dacă informația ți-a fost utilă distribuie și prietenilor tăi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cui se adresează această formă de asigurare?

Produsul se adresează atât persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi profesionale în baza unor studii de specialitate şi apartenenţei la un organism profesional care atestă calificarea sau specialitatea profesională, cât şi persoanelor juridice, societăţi comerciale specializate şi autorizate conform prevederilor legale să desfaşoareactivităţi profesionale în baza unui contract încheiat cu beneficiarul serviciilor.

Acest produs de asigurare vine cu o soluţie de protecție si despăgubire pentru următoarele profesii:

 • Project Manager în construcţii;
 • Diriginte de şantier;
 • Inginer coordonator;
 • Experţi în construcţii;
 • Geologi;
 • Geodezi;
 • Auditori energetici pentru clădiri;
 • Companii imobiliare sau agenţi imobiliari;
 • Managementul clădirilor sau imobiliar;
 • Consultanţi SSM & PSI;
 • Peisagistică;
 • Fotografi;
 • Traducători şi interpreţi;
 • Trainer;
 • Life Coach;
 • Cadre didactice;
 • Detectivi particulari;
 • Psihologi;
 • Medicină alternativă;
 • Administratori de condominiu;
 • Alte profesii (în funcţie de analiza și aprobare).

Ce se asigură prin această asigurare?

Această formă de asigurare asigură prejudicii produse din culpă (neglijență, imprudență, omisiune) de asigurat clienților săi.

Încheind această formă de asigurare vor fi acoperite următoarele:
a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa clienților săi, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul între părți, obligații referitoare numai la activitățile specifice pentru fiecare profesie în parte în conformitate cu legislația în vigoare;
b) sumele cheltuite în vederea reconstituirii, refacerii sau înlocuirii documentelor originale și/ sau suporturilor magnetice predate de clienți Asiguratului, pe perioada valabilității/ în timpul derulării contractului între părți (ex. facturi, ordine de plată, baze de date, machete, benzi, casete audio/ video, hărți, desene, înscrisuri eliberate de autorități publice etc., cu excepția obligațiunilor la purtător, bancnotelor, hârtiilor de valoare și instrumentelor negociabile), numai dacă acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din culpa Asiguratului;
c) cheltuielile de judecată făcute de client pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin acțiune judecătorească la plata acestora;
d) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul acțiunii civile judecate în cadrul procesului penal);
e) costurile justificate, necesare și rezonabile cu consultanții externi (experți în domeniu, avocați, traducători etc), angajate în timpul acțiunii de investigare a evenimentului/ evenimentelor pentru care s-au înaintat cereri de despăgubire, cheltuieli care au fost făcute cu consimțământul scris al Asigurătorului.

Excluderile poliței de asigurare

a) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din desfășurarea de activități fără contract de prestări servicii încheiat între Asigurat și client ori prin depășirea atribuțiilor prevăzute în contract;
b) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din desfășurarea de activități care nu fac obiectul autorizării sau care depășesc sfera calificării profesionale;
c) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din încheierea contractelor care privesc o proprietate sau o afacere pentru care Asiguratul are un interes actual sau de perspectivă;
d) pierderilor financiare rezultate din sau în legătură cu activități bursiere;
e) penalizărilor provenite din neachitarea datoriilor, plăților la termenele scadente sau nerealizarea obligațiilor contractuale în termenele prevăzute;
f) pierderilor financiare indirecte/ daune de consecință ca urmare a prejudiciului produs de asigurat;
g) pierderilor financiare rezultate ca urmare a asumării de către Asigurat a unei răspunderi contractuale ce excedă răspunderiiobișnuite în astfel de contracte conform uzanțelor/ practicilor comerciale existente în România (incluzând dar nelimitându-se la: garanții, estimări cu privire la costuri);
h) oricărei pierderi financiare ca urmare a unor obligații de rezultat asumate de asigurat prin contract (incluzând dar nelimitânduse la cantități, durate, date de finalizare etc);
i) pretențiilor formulate de Asigurat referitoare la propriile prejudicii, inclusiv cheltuielile, costurile efectuate de Asigurat pentru refacerea/ reluarea lucrărilor, operațiunilor, activităților contractate, necesare ca urmare a unei daune;
j) oricărei cereri de despăgubire despre care a fost primită o înștiințare scrisă în afara perioadei de asigurare, indiferent de data producerii prejudiciului sau a factorilor declanșatori producerii pierderilor;
k) prejudiciilor provocate de asigurat prin rea credință, furt, înșelăciune, divulgarea de informații economice și obținerea de avantaje financiare din aceasta, faptele penale ale Asiguratului, cereri de despăgubire frauduloase sau care au la bază declarații false;
l) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din producerea, construirea, modificarea, repararea, service-ul sau prelucrarea oricăror bunuri sau produse vândute, furnizate sau distribuite de către Asigurat sau derivând din alte afaceri sau ocupații decât cele prevăzute în poliță, chiar dacă aceleași activități ar putea fi prestate de către Asigurat în legătură cu afacerea curentă, așa
cum a fost aceasta declarată în cererea-chestionar;
m) răspunderii decurgând din orice contract în baza căruia Asiguratul acționează și care nu are legătură cu profesia sa, așa cum a fost aceasta declarată în cererea-chestionar și menționată în polița de asigurare;
n) prejudiciilor provocate clienților de către subcontractorii asiguratului, cu excepția cazului în care aceștia au fost declarați de către Asigurat la încheierea poliței și a solicitat includerea lor în asigurare;
o) oricărei cereri de despăgubire pentru prejudicii cauzate de nefuncționarea sistemelor informatice, internetului precum și existența virușilor informatici, etc.;
p) amenzilor (civile, penale sau contractuale), penalităților de orice fel, daunelor interese aplicate Asiguratului;
q) prejudiciilor ce decurg din orice recomandare, previziune sau aranjament făcut de Asigurat în domeniul investițional/ financiar/comercial (variații ale piețelor, burselor, investiții, creditare, ontractări terenuri, spații, materiale, utilaje, instalații), precum și orice alte activități nespecifice profesiunii conform legislației speciale (plăți, încasări, viramente, rambursări, compensări, etc),
dacă există;
r) oricărei cereri de despăgubire pentru prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărui drept de proprietate intelectuală, mărci de comerț sau brevete de invenții;
s) oricărei pretenții de despăgubire formulată de angajator împotriva prepușilor săi;
t) oricărei cereri de despăgubire în legătură cu fapte ale asiguratului care antrenează răspunderea civilă legală față de terți.


Dacă informația ți-a fost utilă distribuie și prietenilor tăi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Date de contact